top of page

全球暖化

星期四暴雨成災,雨量破歷史紀錄,令鵝好具體地感受到,#全球暖化 真係非常嚴重,值得大家正視。


鵝喺非洲嘅遠親近來亦傳來令鵝憂心嘅消息,都同全球暖化有關。國際保育組織 Two Oceans Aquarium Foundation 早前表示,野生嘅 #非洲企鵝 ,最快可能喺2035年滅絕。


主因就係 #氣候變化,加上人類過度捕漁,令到印度洋嘅魚量不足,企鵝 #搵食艱難。過去一世紀,非洲企鵝鵝口由幾百萬對,下跌到依家只有唔夠1.1萬對。


其實喺2019年嘅今日(9月9日),非洲企鵝已被《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》列入 #瀕危物種 ,呼籲公眾關注非洲企鵝嘅瀕危情況。


可能有人會諗,我哋做得啲乜吖,物種滅絕、氣候變化呢啲咁巨型嘅big issue,個人力量有限,關注又點啫,做唔做都分別唔大⋯⋯


唔係㗎,老土講句( #真理通常都係老土嘅),人人/鵝鵝做少少,聚沙成塔,總有改變,即使只係微小嘅改變,都好過冇。減少碳排放,制止全球暖化,大家真係有好多嘢可以做。


自備購物袋、食物盒、外賣杯呢啲基本啦,無法完全唔開冷氣嘅話,至少開冷氣時,咪較到凍到要著外套,或者同時開風扇減低用電量,其實都好易做到吖。


講多少少遠親資料。


非洲企鵝又名 #斑嘴環企鵝#南非企鵝,喺分佈嘅非洲南部嘅特有種,亦係唯一一種生活喺非洲嘅企鵝。喺企鵝界來講,非洲企鵝算係中等身裁,大約60至70厘米高 (現存物種中最高大嘅係皇帝企鵝,約110至120厘米高;最嬌小係小藍企鵝,約30厘米高)。


黑口黑面黑腳,非洲企鵝心口有條打橫嘅黑色班紋,但白色羽毛覆蓋比例較其他企鵝多,成個肚皮都係白色,再兜一啲上jaw line,睇落比其他企鵝更明顯有頸!


非洲企鵝對眼上方有撻粉紅色,似搽咗eye shadow。其實嗰撻粉紅色係冇毛嘅裸露皮膚位,用來散熱,越熱就越粉紅。


鵝唔想以後只有喺動物園至見到遠親。希望大家 #睇在可愛嘅份上,盡量環保啲,保住非洲企鵝,咪絕種。


Comments


bottom of page